Közgazdásztanár MA
Felvételi 2014 osztott közgazdásztanár képzésre Nyomtatás E-mail
2014. január 30. csütörtök, 13:27

A BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék felvételt hirdet államilag finanszírozott helyekkel is a következő képzésekre:

Közgazdásztanár MA osztott részidős (azaz levelező) mesterképzésre, 4 félév.

Tanári szakirányok: elméleti gazdaságtan, kereskedelem-marketing, pénzügy-számvitel és vállalkozási ismeretek.
Önköltséges képzés esetén az önköltség 350.000 Ft/félév. Kapacitás szakirányonként változó.
Bővebb információk a FELVI.HU honlapon találhatók, itt.

További képzési lehetőségek:Mérnöktanár, osztatlan képzés; Közgazdásztanár, osztatlan képzés; Műszaki szakoktató BSc.

Mesterképzésen: Mérnöktanár, osztott képzés

 

* * *

 
Közgazdásztanár mesterszak szakleírás Nyomtatás E-mail
2009. március 18. szerda, 17:50

Közgazdásztanár mesterszak

 

Bevezetés


A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara Közgazdásztanár mesterszakot indít 4 szakirányon a 2009/10-es tanévtől.

 

Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete


PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK

A mesterképzési szak megnevezése:   tanári szak

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master rövidítve: MA)
 • szakképzettség: okleveles …. tanár (meghatározott szakképzettség szerint)
 • szakképzettség angol nyelvű megjelölése: teacher of …


Nyelvi követelmény: a mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges

A tanári mesterképzés általános képzési és kimeneti követelményeit a 15/2006. (IV.3.) OM rendelet 4. sz. és 4/A sz. melléklete tartalmazza - az ettől tanári szakképzettségenként eltérő sajátos követelményeket és ismeretköröket, valamint az egy vagy két tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakterületi elem megválasztásának, illetve társításának előfeltételeit az egyes tanári szakok tekintetében meghatározott elvárások rögzítik.

 

Közgazdásztanári szakképzettségek


A szakképzettség oklevélben szereplő,

magyar nyelvű megjelölése:

 • okleveles közgazdásztanár (elméleti gazdaságtan),
 • okleveles közgazdásztanár (kereskedelem és marketing),
 • okleveles közgazdásztanár (pénzügy és számvitel),
 • okleveles közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek),


angol nyelvű megjelölése:

 • teacher of economics (theoretical economics),
 • teacher of economics (commerce and marketing),
 • teacher of economics (finance and accounting),
 • teacher of economics (entrepreneurial studies).

 

A képzés célja olyan közgazdásztanárok képzése, akik alkalmasak a közoktatásban, az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben, valamint a felnőttoktatásban a tanulók közgazdasági szemléletének és általános gazdasági, vállalkozási ismereteinek, üzleti szaktudásának megalapozására, a gazdasági üzleti szakképzésben pedig az adott közgazdász-tanári szakképzettségüknek megfelelő szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati oktatására, a tanórai és gyakorlóirodai, tanüzleti tanulás szervezésére, a pedagógiai kutatási feladatok ellátására, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

 

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok


A közgazdásztanár képzésbe a gazdaságtudományok képzési területen a közgazdásztanári szakképzettségre a 15/2006 (IV.3.) OM rendelet  4. sz. mellékletében meghatározott  alapképzési szakokról lehet belépni.  

Teljes kreditek beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakok szakirányonként eltérőek, így:.

lméleti gazdaságtan tanári szakirány: Alkalmazott közgazdaságtan és a Gazdaságelemzés szakon szerzett (BA) végzettség ill. szakképzettség.

Kereskedelem és marketing tanári szakirány: a Kereskedelem és marketing, a Nemzetközi gazdálkodás és Üzleti szakoktató megfeleltethető szakon szerzett (BA) végzettség ill. szakképzettség. Az üzleti szakoktató alapképzési szakról mesterképzésbe belépők esetén a belépési feltétel az adott tanári szakképzettségnek megfeleltethető üzleti képzési ág alapképzési szakja. További feltétel az üzleti szakoktató szakképzettséggel rendelkezők esetében, hogy a gazdaságtudományi ismeretek tekintetében a szakiránytól függően 130-140 kredit elismerhető legyen. Az adott alapképzési szak közgazdász szakképzettség hiányzó ismereteinek kreditjeit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan - a mesterszintű közgazdász-tanári képesítő vizsgára való jelentkezésig - a felsőoktatási intézmény által meghatározottak szerint kell megszerezni. A tanári képesítés pedagógiai-pszichológiai ismeretei tekintetében 30 kredit teljesítését kell elismerni. A 15/2006.(IV.3.) OM rendelet 4. számú mellékletének 6.2.1. pontja szerinti, a tanári felkészítést megalapozó pályaorientációt segítő ismeretek követelményeinek teljesítése szakoktató alapképzési szakon szerzett szakképzettség esetén nem feltétele a mesterképzésbe való belépésnek.

Vállalkozási ismeretek tanári szakirány: a Gazdálkodás és menedzsment, az Emberi erőforrások, és a Nemzetközi gazdálkodás és Üzleti szakoktató megfeleltethető szakon szerzett (BA) végzettség ill. szakképzettség. Az üzleti szakoktató alapképzési szakról mesterképzésbe belépők esetén a belépési feltétel az adott tanári szakképzettségnek megfeleltethető üzleti képzési ág alapképzési szakja. További feltétel a Kereskedelem és marketing tanári szakiránynál leírtak szerint.

Pénzügy és számvitel tanári szakirány: a Pénzügy és számvitel szakon szerzett (BA) végzettség ill. szakképzettség.

A közgazdásztanár képzésbe a gazdaságtudományok képzési terület adott mesterszakjairól (az MA/MSc tanulmányok befejezését követően, vagy az MA/MSc tanulmányokkal párhuzamosan) lehet belépni.

Teljes kreditek beszámításával figyelembe vehető mesterképzési szakok szakirányonként eltérőek, így:  

Elméleti gazdaságtan tanári szakirány: Közgazdasági elemző (MA), Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA), Közgazdálkodás és közpolitika (MSc) végzettség ill. szakképzettség.  

Kereskedelem és marketing tanári szakirány: a Marketing (MSc), a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA), a Regionális és környezeti gazdaságtan (MA) végzettség ill. szakképzettség.  

Vállalkozási ismeretek tanári szakirány: a Nemzetközi gazdálkodás és gazdaság, a Vállalkozásfejlesztés (MSc), a Vezetés és szervezés (MSc), a Pénzügy (MSc) és a Számvitel (MSc) szakirányú végzettség.  

Pénzügy és számvitel tanári szakirány: a Master of Business Administration (MBA) (MSc), a Pénzügy (MSc), ill. a Számvitel (MSc) végzettség.  

Továbbá figyelembe vehetők a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény szerinti főiskolai szintű közgazdász, egyetemi szintű okleveles közgazdász szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága fogad el.

Második szakképzettség a közgazdásztanári szakképzettséggel párhuzamosan, vagy arra épülve szerezhető.

Az Elméleti gazdaságtan első tanári szakképzettség birtokában második tanári szakképzettség szerezhető: Kereskedelem és marketing ill. Vállalkozási ismeretek tanári mesterszakon.

A Kereskedelem és marketing első tanári szakképzettség birtokában második tanári szakképzettség szerezhető: az Elméleti gazdaságtan, ill. Vállalkozási ismeretek tanári mesterszakon.

A Vállalkozási ismeretek első tanári szakképzettség birtokában második tanári szakképzettség szerezhető: az Elméleti gazdaságtan, a Kereskedelem és marketing, ill. a Pénzügy és számvitel tanári mesterszakon.

A Pénzügy és számvitel első tanári szakképzettség birtokában második tanári szakképzettség szerezhető: a Vállalkozási ismeretek tanári mesterszakon.

A Közgazdásztanár mesterszak esetén: a bemenethez elfogadott 10 kreditnyi pedagógiai-pszichológiai előkészítés: a BME-n a kötelezően választható – és/vagy a szabadon választható tantárgyak keretében megszerezhető, vagy a mesterszakon pótolható (Más intézményből beszámítással vagy pótlással teljesíthető).

A közgazdásztanári mesterszakra való belépés előfeltétele a 10 kredit értékű pedagógiai-pszichológiai előkészítő modul elvégzése. A modul teljesíthető a BA, MA/MSc gazdaságtudományi tanulmányok során, vagy a tanári mesterszakra való belépést megelőzően.

Az alapképzésbe beépülő, a tanári felkészítést megalapozó pedagógiai-pszichológiai modul  teljesítése alól mentesítettek mindazok, akik a korábban megszerzett okleveles közgazdász tanári ill. közgazdásztanári végzettséggel, szakképzettséggel rendelkeznek.


A képzési idő félévekben: 4 félév (teljes idejű/nappali képzés)

A képzés részidejű (esti/levelező) képzési formában is indul.

A képzésben való részvétel lehet:

- államilag támogatott vagy

- költségtérítéses (költségtérítés összege 350 000,- Ft/félév – teljes idejű és részidejű képzésben egyaránt)

A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 kredit

A képzés célja olyan közgazdásztanárok képzése, akik alkalmasak a közoktatásban, az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben, valamint a felnőttoktatásban a tanulók közgazdasági szemléletének és általános gazdasági, vállalkozási ismereteinek, üzleti szaktudásának megalapozására, a gazdasági üzleti szakképzésben pedig az adott közgazdász-tanári szakképzettségüknek megfelelő szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati oktatására, a tanórai és gyakorlóirodai, tanüzleti tanulás szervezésére, a pedagógiai kutatási feladatok ellátására, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

 


KKK BME
1. Szakterületi ismeretkörök 30-35 kredit 32
Szakirányú elméleti alapozás
10
Szakirányú szakmai tárgy I.-V.
22
Szakmódszertanok 8-12 kredit 12
2. Pedagógiai-pszichológiai ismeretek 40 kredit 40
Iskolai gyakorlat (külön kiemelve a területről) 3-5 kredit 3
4. Szabadon választható 2-6 kredit 6
5. Nevelési-oktatási gyakorlat 30 kredit 30
összes
120

 

Szakterületi közös ismeretek

 • A közgazdász alapképzésben elsajátított ismeretek bővítése, illetve elmélyítése a szakterület szerint.
 • A szakképzés és a gazdaság kapcsolatrendszere, a gazdasági képzés helye és szerepe a középiskolában, a szakképzésben. A felnőttképzéssel kapcsolatos sajátos ismeretek.
 • Kitekintés a kapcsolódó Nemzeti alaptanterv műveltségterületre. Modularitás a szakképzésben, élethosszig tartó tanulás.
 • Az oktatásban hasznosítható, legkorszerűbb informatikai alkalmazások ismerete.
 • A közgazdasági ismeretek bővítése a közgazdász tanári szakképzettségnek megfelelő szakirányú ismeretkörökkel.

Szakterületi ismeretek szakképzettségenként

közgazdásztanár (elméleti gazdaságtan): Mikroökonómia, makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan. Közgazdasági elmélettörténet. Hazai és nemzetközi pénzügyi, finanszírozási és banki ismeretek. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok, európai integrációs ismeretek, külgazdasági ismeretek. Magyar és nemzetközi jogi ismeretek. Marketing, nemzetközi marketing.


közgazdásztanár (kereskedelem és marketing): Logisztika. Üzleti döntések matematikai megalapozása. Üzleti szimulációs gyakorlatok, esettanulmányok. Kultúra és fogyasztás. Fogyasztóvédelem. Modern kereskedelem. Business Games a kereskedelemben. Árutőzsde. Vezetői számvitel. Marketingstratégia. Marketing kommunikációs stratégia. Marketingmenedzsment. Kapcsolati marketing és networking. Marketingstratégiai döntések - szimulációs és szintetizáló gyakorlatok. Reklámjog és etika. TQM modellek. Fogyasztáspszichológia és fogyasztásszociológia.


közgazdásztanár (pénzügy és számvitel)
: Hazai gazdasági-jogszabályi környezet, nemzetközi jogszabályi környezet, EU-ismeretek. Pénzügyi számvitel, vezetői számvitel, számviteli információs rendszer, számítógépes könyvelés, kontrolling ismeretek. Pénzügyi, finanszírozási, befektetési és banki ismeretek, adózás, pénzügyi tervezés, pénzügyi számítások, nemzetközi pénzügyi ismeretek. IKT-ismeretek.


közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek): Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából. Közgazdasági elmélettörténet. Vállalkozások menedzsmentje. Üzleti tervezés. Vállalkozás befektetéseinek értékelése. Humán erőforrás gazdálkodás. A vállalkozások költségvetési kapcsolatai, adózás. Gazdaságstatisztika. Jogszabályi környezet. Kkvk a gazdaságban. E-business, információtechnológia. A vállalkozások társadalmi felelősségvállalása (CSR).

 

Szakmódszertani közös ismeretek

A gazdasági ismeretkörök tanításának módszerei a közoktatás, a szakképzés, valamint a felnőttképzés területén. A szakterületen alkalmazható tankönyvek, taneszközök, oktatást segítő médiumok szakszerű értékelése, azokból a tanulók egyéni sajátosságainak, előzetes felkészültségének, összetételének megfelelő ismeretforrások kiválasztása, az alkalmazást segítő segédanyagok készítése.

 

Felvételi eljárás


A GTK a mesterszakokon a felvételi eljárás a BME Felvételi Szabályzat 5. §. a.) pontja szerint történik: hozott tanulmányi pontok: max. 45 pont és a felvételi pontok max. 45 pont összegéből 90 pont szerezhető. A többletpontok összege 10 pont. Összesen megszerezhető pontszám: 100 pont.

A felvételi szóbeli, amely szakmai és motivációs beszélgetés. Ennek eredményeként maximum 45 pont szerezhető. A felvételi során a portfólió (szakmai önéletrajz) bemutatása és a tanári pályaorientációs beszélgetés történik.

A GTK mesterszakjain a 10 többletpont számítása egységesen a következők szerint történik:

 • a felvételhez szükséges első diplomán túli felsőfokú végzettségek: főiskolai szintű/BSc/BA diploma: 3 pont; egyetemi szintű/MSc/MA diploma: 4 pont; PhD fokozat: 6 pont; szakirányú továbbképzésben szerzett diploma: 2 pont;
 • szakmai gyakorlat, demonstrátori tevékenység: max. 4 pont;
 • kutatási és publikációs tevékenység (TDK, előadás, publikáció, projektmunka stb.): max. 6. pont;
 • az előzően szerzett diploma kiadási feltételén kívüli plusz nyelvvizsgák: középfok  (C: 1 pont; felsőfokú A vagy B: 2 pont; felsőfokú C: 3 pont;)
 • sporteredmények: max. 3 pont
 • előnyben részesítés: minden értékelési helyen: 3 pont.


A felvételi pontok és a felvételi többletpontok számításáról, a felkészülésről, és a többletpontok igazolásáról a kari, az intézeti és a tanszéki honlapok további, részletező információkat fognak nyújtani.

A képzéssel és a felvételi eljárással kapcsolatosan további információ:
Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet – Műszaki Pedagógia Tanszék
http://mpt.bme.hu/, http://appi.bme.hu/, telefon: 463-1699