Szakirányú továbbképzések nem pedagógusoknak

TÁJÉKOZTATÓ

Tanfolyamszervező menedzser közúti/légi/vízi/vasúti specializációval szakirányú továbbképzési szak

 

I. A KÉPZÉS CÉLJA, JELLEGZETESSÉGE

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a felnőttképzés történetét és jelenlegi változásait, aktuális direktíváit, magas szintű tudással rendelkeznek a felnőttoktatás, felnőttképzés andragógiai,  pszichológiai, szociológiai hátteréről, akik felkészültek a felnőttkori  sajátosságoknak, az egyéni problémáknak, és az adott társadalmi környezetnek a figyelembevételével.

További célkitűzés a felnőttképzés és a specializációnak megfelelő közlekedési alágazat struktúrájának, valamennyi komponensének, annak összehangolt munkájának, az egyes szakszolgálatok rendszerben elfoglalt helyének és jellemzőinek megismertetése.

A hallgatók  naprakész tudást, információt  szereznek a specializációként választott közlekedési alágazattal és az ahhoz kapcsolódó valamennyi képzéstípussal összefüggő vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazásának szegmenseiről, azon belül a hatósági és nem hatósági tanfolyamokkal, felnőttoktatási, felnőttképzési folyamatok szervezésével, lebonyolításával, dokumentálásával összefüggő munkafolyamatok eljárásrendjéről.

 

MIÉRT KÜLÖNLEGES A KÉPZÉSÜNK?

Segít, hogy a hallgatók

 • megismerjék a legfontosabb andragógiai, ezzel összefüggésben az egész életen át tartó tanulás elméleti és gyakorlati kérdéseit és megértsék, felismerjék a felnőttek tanulásának speciális sajátosságait, a felnőtt tanulók idődimenzióját
 • megismerjék felnőttképzés intézményrendszerét
 • megismerjék a tanuló felnőtt pszichológiai jellemzőit, a felnőttek tanulási motivációit, a felnőttoktatással, felnőttképzéssel szembeni elvárásait
 • ismereteket szerezzenek társadalmi életünk oktatással, képzéssel összefüggő alapvető kérdéseiről, a felnőttképzés célcsoportjairól, azok társadalomban betöltött szerepéről, az oktatási, képzési rendszer színtereiről, intézményeiről, problémáiról és aktuális kérdéseiről
 • felismerjék és alkalmazni is tudják a szervezeti kommunikációban rejlő hatékonyságnövelő tényezőket
 • saját élményeken keresztül megismerjék az önismeret szerepét és fontosságát
 • elsajátítsák a tudatos időgazdálkodás módszereit, képesek legyenek megfelelően priorizálni feladataikat, betartani a határidőket, ezzel személyes hatékonyságukat, produktivitásukat növelni
 • megtapasztalják a csapatban való munkavégzés előnyeit
 • megismerjenek olyan módszereket, amelyek segítenek a munkahelyi konfliktusok kezelésében, továbbá megelőzni a kiégést
 • megismerjék a közlekedés és rendszerének alapvető fogalmait, jellemzőit, szerepét a munkamegosztás folyamatában
 • megismerjék a specializációként választott alágazat kialakulásának és történetének fontosabb mozzanatait, működését, az alágazathoz tartozó vállalatok szerepét a rendszer működésében, továbbá a közösségi közlekedés jelentőségét és szerepét
 • ismerjék a specializációként választott alágazat Európai Uniós irányelveit, nemzeti jogszabályait és azok összefüggéseit
 • megismerkedjenek a választott specializációnak megfelelő szakterületek szakmai alapjaival, betekintést nyerjenek az egyes szakszolgálatok, szakterületek működésébe
 • megismerjék a legfontosabb alágazati utasításokat olyan mértékben, hogy ezáltal érthetővé váljanak annak képzési vonatkozásai is
 • megismerjék az alágazathoz tartozó képzések átfogó rendszerét, az egyes szakszolgálatok képzési és oktatási igényeit, azok megvalósításának perem- illetve keretfeltételeit
 • tanulmányozzák az alágazati szakképzés előtt álló jelenlegi kihívásokat, azok megoldásának elméleti és gyakorlati lehetőségeit, fogalmi rendszerét, felismerjék a szakképzéssel, felnőttképzéssel meglévő kapcsolódási pontjait
 • átfogó ismeretek szerezzenek az alágazati jogszabályok rendszeréről, szakképzési, felnőttképzési vonatkozásairól, összefüggéseiről
 • megismerjék az alágazatban a munkavállalók tanulási helyzeteit és az ehhez kapcsolódó speciális módszertani alkalmazásokat

 

II. A FELVÉTEL FELTÉTELEI

Az alábbi alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések) valamelyikén szerzett végzettség: óvodapedagógus alapképzési szak, tanító alapképzési szak, gyógypedagógia alapképzési szak, szociálpedagógia alapképzési szak, konduktor alapképzési szak, szakoktató alapképzési szak, csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak, andragógia alapképzési szak, közösségszervezés alapképzési szak, egyházi/felekezeti közösségszervező alapképzési szak és (felnőtt)oktatásban, felnőttképzésben eltöltött legalább 1 éves gyakorlat; vagy

egyéb alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség esetében további jelentkezési feltétel tanári mesterképzési szakon, gyógypedagógia mesterképzési szakon, szociálpedagógia mesterképzési szakon vagy andragógia mesterképzési szakon szerzett végzettség és (felnőtt)oktatásban, felnőttképzésben eltöltött legalább 1 éves gyakorlat; vagy

tanári osztatlan képzésben szerzett végzettség és (felnőtt)oktatásban, felnőttképzésben eltöltött legalább 1 éves gyakorlat; vagy

bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és (felnőtt)oktatásban, felnőttképzésben eltöltött legalább 2 éves gyakorlat.

A képzés időtartama 3 félév.

 

III. Az eredményes záróvizsgát tett hallgatók a választott specializációnak megfelelően, KÖZÚTI, vagy LÉGI, vagy VÍZI, vagy VASÚTI TANFOLYAMSZERVEZŐ MENEDZSER szakképesítésről kapnak oklevelet.

A kiadott oklevél a végzettek alapdiplomájára épül, és azzal azonos szintű (BA, BsC, vagy MA, MsC), szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettséget tanúsít.

 

IV. A KÉPZÉS SZERVEZÉSI FORMÁJA

Részidős, online távoktatási munkarend, a hallgatók egyéni tanulására épül.  (A képzési idő előre láthatóan az 1. félévben 5 nap, a 2. félévben 4 nap, a 3. félévben 3 nap.) A hallgatók a konzultációk mellett egyéni tanulásra alkalmas feladatokat is kapnak.

A képzést MOODLE rendszer informatikai háttértámogatása segíti.

 

V. A KÉPZÉS KÖLTSÉGE (önköltsége)

Egy hallgató képzési költsége egy szemeszterre/félévre 300.000 Ft, amely tanéveként a hivatalos infláció mértékével emelkedhet. A költségtérítést a NEPTUN rendszeren keresztül, az ott meghatározott határidőre kérjük megfizetni.

 

VI. JELENTKEZÉSI TUDNIVALÓK

A jelentkezés, beiratkozás határideje: 2024. január 31-ig.

A jelentkezéshez és a beiratkozás elindításához szükséges adatokat és csatolandó dokumentumokat a    https://www.mpt.bme.hu/ honlapról töltheti le.

 

Az űrlaphoz csatolandó dokumentumok:

 1. személyi azonosító okmányok fénymásolatat egy lapra (személyi igazolvány, lakcím kártya, adó és TAJ kártya)
 2. oklevél másolata (magyar és angol nyelvű is)
 3. igazolás a gyakorlatról

További tájékoztatást és segítséget a tanulmányi iroda munkatársai tudnak nyújtani e-mailben szakiranyu.jelentkezes.mpt@gtk.bme.hu

 

Tanfolyamszervező menedzser közúti/légi/vízi/vasúti specializációval szakirányú továbbképzési szak óra- és vizsgaterve

Részidős képzés távoktatási forma (3 félév, 90 kredit)

  Tantárgy Kredit Félévi kredit Óraszámok félévenként Óraszám (félévi összes) Távoktatás óraszáma Követelmény* Záróvizsga Tantárgyfelelős
Ssz. szám 1. 2. 3. 1. 2. 3. Előadás Gyakorlat Labor        
  I. Felnőttképzéshez kapcsolódó ismeretkör (49 kredit)
1 A felnőttképzés és az élethosszig tartó tanulás alapjai 8 8     13     13   0 13 v ZV dr. Kálmán Anikó
2 A felnőttképzés pszichológiája 5 5     6     6   0 6 v ZV dr. Perger Mónika
3 A felnőttképzés szociológiája 5 5     6     6   0 6 v ZV  dr. Berzsenyi Emese
4 A szak-és felnőttképzés intézményrendszere, jogi szabályozása 5   5     10   10   0 10 v ZV  dr. Tóth Péter
5 Menedzsment kommunikáció, szervezeti magatartás, etika 4   4     9   9   0 9 v ZV  dr. Kattein-Pornói Rita
6 Minőségirányítás a felnőttképzésben 4   4     6   6   0 6 v ZV  dr. Tóth Péter
7 Önismeret és személyiségfejlesztés (Tréning) 3 3     5       5 0 5 é   dr. Perger Mónika
8 Csapatépítés (Tréning) 3 3     5       5 0 5 é   dr. Szandi-Varga Péter
9 Szervezeti kommunikáció (Tréning) 3 3     5       5 0 5 é   dr. Kattein-Pornói Rita
10 Konfliktuskezelési és stresszkezelési technikák (Tréning) 3 3     5       5 0 5 é   dr. Szandi-Varga Péter
12 Változásmenedzsment (Tréning) 3   3     5     5 0 5 é   dr. Tóth Péter
13 Időmenedzsment, időgazdálkodás (Tréning) 3   3     5     5 0 5 é   dr. Szandi-Varga Péter
  II. Közlekedési alágazati ismeretek (specializációval) (31 kredit)
14 Közlekedési alágazati ismeretek I. 6   6     15   15 0 0 15 é  ZV  
15 Közlekedési alágazati ismeretek II. 10     10     15 15     15 v ZV  
16 Közlekedési alágazat képzéseinek ismerete 15     15     30 30 0 0 30 v ZV   
  III. Szakdolgozat konzultáció (10 kredit)
17. Szakdolgozat konzultáció I. 5   5     5   5 0 0 5 é   dr. Kanczné dr. Nagy Katalin
18. Szakdolgozati konzultáció II. 5     5     5 5     5 é   dr. Kanczné dr. Nagy Katalin
  Összesen: 90 30 30 30 45 55 50 120 30   150