Dr. Sturcz Zoltán, publikációk

Publikációk

BME PA

Google Scholar

Scopus ID

ResearcherID

 

2013

 • Nyelvpedagógiai képek és értékelések Brassai Sámuelről. In: Társadalmi változások – nyelvi változások: alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében. Szeged, 2012.04.12-2012.04.14. Szeged (2013) 13-24. p.   ISBN: 978-963-3927-62-9.
 • -LŐRINCZ ÉVA ANNA: PREZENTÁCIÓ. Budapest: Typotex Kiadó, (BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK) (2013) 296 p.  ISBN: 978 963 279 264 4.

2012

 • -Tornyosiné Nagy Éva: Közoktatási szervezetek belső kommunikációs rendszere. In: Varga Lajos (szerk.): Közoktatás-vezetési kutatások 2010-12. Tanulmányok. Közoktatási Vezetők Képzéséért Alapítvány, Miskolc (2012) 297-361. p.
 • Észrevételek az anglicizmusok fogalmi és használati köréhez. In Szaknyelvkutatási irányzatok és alkalmazások c. kötetben Debrecen PORTA LINGUA  (2012) 77-85. p. ISSN: 1785-2420
 • A Kosztolányi-Meillet vita körülményei és utóélete. HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV (2012) 13:(1) 199-219. p. ISSN: 1585-9673

2011

 • Széchenyi szerepe Imre Sándor munkásságában. In Benedek András (szerk.): A nemzetnevelő Imre Sándor. Budapest: BME GTK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézete, (Egyetemtörténeti Füzetek) (2011) 35-48. p.
 • A második nyelv szerepe a munkaadók szemszögéből. In Dr Silye Magdolna (szerk.): A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstől a munkaerőpiacig. Budapest, (Porta Lingua) (2011) 398 p.
 • Húsz év a felsőoktatási nyelvoktatásért In Boda István Károly, Mónos Katalin (szerk.) Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció. Debrecen, Magyarország, 2011.08.11. MANYE konferenciakiadvány. Debrecen. Debreceni Egyetem, (2011) 42-49. p.

 

2010

 • A munkaadók nyelvi elvárásai a szakértelmiséggel szemben. Modern Nyelvoktatás-1995 XVI: (4) pp. 7-18. (2010)
 • A munkaadók nyelvi szükségleteinek változásai. In: A tudomány nyelve – a nyelv tudománya: Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében. Eger, Magyarország, 2010. pp: 97-103.
 • A történetiség és a szakaszhatárok szerepe gazdasági szaknyelvünk fejlődésében. In: Tudományterületek és nyelvhasználat: Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és -kutatásról. Debrecen, Magyarország, 2010. Debrecen: pp. 261-270.
 • Megállapítások és felvetések a műszaki tudományok nyelvéről. In: Dobos Csilla (szerk.) Szaknyelvi kommunikáció: Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 10. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2010, pp.
 • Nyelvi követelmények a kétciklusú képzésben. pp. 17-23. (2010) In: Egység és sokszínűség az idegennyelv-oktatásban. Tanulmánykötet. Szerk.: Dévényi Ágnes.
 • A szülők és az iskola kommunikációs kultúrája. In: Közoktatásvezetési kutatások 2008-2010 : Tanulmányok. pp: 347-403. Szerk.: Varga lajos. KVK Alapítvány, Miskolc. 2010.

2009

 • Kell-e a szakmai nyelvművelés a felsőoktatásban? NYELVINFO XVII. évf. 2009/1. szám pp.: 3 – 13.
 • A tantestület nyelvtudása, mint az iskolafejlesztés egyik eszköze. In: Benedek András – Hunyady Györgyné (szerk.) Az oktatás közügy. A VII. Nevelésügyi Kongresszus zárókötete. Budapest, Magyarország, 2009, Budapest: pp. 498-504.
 • Még ezért is nehéz a szaknyelvoktatás.: Szaktudás idegen nyelven. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és -kutatásról. Porta Lingua 2009: pp. 119-125. (2009)
 • Nyelvpolitikai, nyelvoktatási jegyzetek a bolognai rendszerű oktatás kapcsán. In: A magyar mint európai és világnyelv. Budapest, Magyarország, 2009.  Budapest: pp. 71-76.

 

2008

 • Anyanyelvi oktatási és nevelési feladatok a felsőoktatásban. In: Kommunikáció az információs technológia korszakában. (Szerk.: Sárdi Csilla) MANYE – Kodolányi János Főiskola, 2008. p. 658. pp.: 532-538.
 • Hungarian: Trends and Determinants of English Borrowing in a Market Economy Newcomer. Chapter 5. Zoltán Sturcz – zsuzsanna Gombos-Sziklainé – Judith Rosenhouse – Rotem Kowner. In: Globally Speaking (Motives for Adapting English Vocabulary in Other Languages) Edited by: Judith Rosenhouse and Rotem Kowner. Clevedon-Buffalo-Toronto, 2008. p. 337. pp. 82-97.
 • A nyelvi kultúra szerepe az iskolamenedzsmentben. Kutatási jelentés (2006-2008.) BME Műszaki Pedagógia Tanszék. 2008. p.: 52
 • A nyelvi kultúra szerepe az iskolamenedzsmentben. Kutatási jelentés (2006-2008.) BME Műszaki Pedagógia Tanszék. 2008. p.: 52
 • Az idegen nyelvi kultúra szerepe a szervezeti kultúra fejlesztésében. In: Közoktatásvezetési kutatások 2006 – 2008. (Tanulmánykötet. Szerk.: Varga Lajos) Közoktatási Vezetők Képzéséért Alapítvány, Miskolc. 2008. p. 405. ; pp. 379 – 405.
 • Ezért is nehéz a szaknyelvoktatás. In: Szakember, szaktudás, szaknyelv. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és -kutatásról. Porta Lingua – 2008. Debrecen, p. 348. pp.: 27-39.
 • Könyvszele: Peneki Katalin: Az idege nyelvek oktatása Magyarországon az ezredfordulón. Modern Nyelvoktatás. XIV.évf.4. szám 2008.december pp.: 57 – 59.

 

2007

 • Nyelvtudás és nyelvhasználat a pedagógusok körében. In: Új tendenciák a képzők képzésében. (Tanulmánykötet. Szerk.:Benedek András) Budapest, 2007. Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézet p.163. pp.:33-45.
 • Language knowledge and use of language among Hungarian teachers. In: New Trends in Teacher Treaning. (Editor: András Benedek) Budapest, 2007. Budapest University of Technlogy and Economics, Institute of Applied Pedagogy and Psychology p.94. pp.:19-22.
 • A szaknyevoktatás másik oldala: a szakmai anyanyelv. In: Szaknyelvoktatásunk – határokon átívelő híd. Tanulmánykötet. Porta Lingua – 2007. Debrecen, Debreceni Egyetem. p.380. pp.:201-207.

 

2006

 • A nyelvtudás szerepe a pedagógus pályán. In: Nyelvi modernizáció. (Szerk.: Heltai Pál) MANYE – Szent István Egyetem, Gödöllő, 2006. p. 402. pp.: 78-82
 • Idegen eredetű betűszavak szaknyelvünkben. In: Utak és perspektívák a hazai szaknyelvoktatásban és -kutatásban. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és -kutatásról; Porta Lingua – 2006. p. 290. pp.: 133-138.
 • A szaknyelvi kompetenciák kialakításának jelentősége, problémái és lehetőségei a szakmai tanárképzésben. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2006. p.: 58.
 • A pedagógusok idegennyelv-tudási és nyelvhasználati attitűdjének felmérése. Kutatási jelentés (2004-2006). BME Műszaki Pedagógiai Tanszék, 2006. p.: 100.
 • Szakmai kommunikáció, szakmai képzés, nyelvpedagógia. pp.: 157-190. (7. fejezet) In: Szakképzés-pedagógia. (Szerk.: Benedek András) Typotex, Budapest, 2006. p.: 218.

 

2005

 • A felsőoktatási reform és a kutatás kapcsolata: Elemzés a közoktatási vezető szakirányú tvábbképzési szak szempontjából. In: Kutatások a közoktatási vezetőképzésben. Tanulmánykötet, szerk.: Petró András. BME Műszaki Pedagógia Tanszék – KVK Alapítvány, Budapest, 2005. p. 193. pp.: 15 – 31.
 • Nyelvvizsga és/vagy nyelvi vizsgálat. In: Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban 1-2. kötet. (Tanulmánykötet. Szerk.: Cs. Jónás Erzsébet – Székely Gábor) 2005. p. 300 pp.: 266 – 271.
 • Anyanyelvi akadályok a szaknyelvi közvetítési funkciókban. In: Szakmai nyelvtudás – szaknyelvi kommunikáció. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és -kutatásról; Porta Lingua – 2005. p.350. pp.: 69 – 75.

 

2004

 • A munkavállaló nyelvi környezete. A többnyelvű Európa. (Tanulmánykötet) Szerk.: Bakonyi István – Nádai Julianna. SZIE, Győr, 2004. p. 431. pp. 29-41.
 • A munkavállaló nyelvi környezete: Nyelvoktatás, közoktatás, felsőoktatás kapcsolatrendszere. Kutatási beszámoló és tanulmány. BME, 2004. p. 21. Készült a „Közoktatási Vezető Képzésért Alapítvány” számára.
 • Egy tantárgytörténeti epizód a magyar nyelvhelyesség és stílus oktatásából. Hungarológiai Évkönyv, 2004. V.évf. 1.szám, pp. 190 -157.
 • Nyelvtudásra vonatkozó fogalmak a munkaadói / munkavállalói kérdőíveken.
 • In: A szaknyelvtudás esélyteremtő ereje. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és -kutatásról; Porta Lingua – 2004. p. 315. pp. 97-103.
 • Recenzió: Kurtán Zsuzsa: Szakmai nyelvhasználat. In: Szemiotikai Szövegtan, 16. kötet, JGYF Kiadó, Szeged, 2004. pp.:161-164.

 

2003

 • Nyelv – gazdaság – innováció. In: Cikkek, tanulmányok a hazai nyelvoktatásról és -kutatásról; Porta Lingua – 2003. Sorozatszerkesztő: F. Silye Magdolna; Debrecen, Lícium-Art, 2003. p. 359. pp. 93-105.

 

2002

 • Az első horvát-magyar nyelvkönyv (Pest, 1835).
 • Hungarológiai Évkönyv, 2002. III. évf. 1. szám, pp. 185-191.

 

2000

 • BME Nyelvvizsgaközpont és vizsgarendszerei. BME Nyelvi Intézet, 2000. április: Akkreditációs tanulmánykötet pályázat két vizsgarendszer, nyolc nyelv: Az akkreditációs pályázat elvi, szakmai és módszertani kérdései: Sturcz Zoltán – Sziklainé dr. Gombos Zsuzsa Akkreditációs témavezető és I-II. kötet. szerk. Sturcz Zoltán, p. 300.
 • Küszöbszint: Magyar mint idegen nyelv. Aradi András – Erdős József – Sturcz Zoltán (Szerk.: Erdős József: projektvezetők: Lajos Tamás – Sturcz Zoltán: az Európa Tanács és az Oktatási Minisztérium által támogatott projekt)
 • Műegyetem Távoktatási Központ, Budapest, 2000. p. 381.

 

1999

 • Oktatásnyelvi és nyelvoktatási kérdések 1848/49-ben. In: A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke. (Tanulmánykötet) I., II., III. Szerk.: Balalkó Mária – Kohn János. Szombathely, 1999. pp. 279-282. (O. kötet)
 • Szaknyelvoktatás, szakfordítóképzés, szaknyelvkutatás. In: Az idegennyelv-képzés fejlesztése a felsőoktatásban. (Tanulmánykötet.) Bp. FEFA, 1999. p. 325, pp. 96-110.
 • Szaknyelvoktatás és -kutatás. Nyelvinfo, 1999. 4.sz. pp. 16-21.
 • Nyelvi képzés az ezredfordulón: tartalmi és módszertani kihívások. In: Műegyetem 2000. (Tanulmánykötet.) Szerk. Dallos Györgyi. Bp. 1999. p. 228, pp. 124-127.
 • Magyar nyelvi és kulturális problémák orosz anyanyelvűek oktatásában. Hungarológia (Nemzetközi Hungarológiai Központ folyóirata), 1999. 1-2. szám, pp. 169-180.
 • A nyelvi beiskolázás adatai az 1997/98. és az 1989/99. tanévben felvett első éves hallgatókra vonatkozólag a műszaki felsőoktatásban: felmérés, tájékoztató adatok, összegzés, javaslatok. Szerk.: Sturcz Zoltán; Munkatársak: Almási Jánosné (GAMF), Bányai Anikó (BDMF), Sturcz Zoltán (BME), Szabó Szilárd (ME), Vétek Lajos (JPTE, PMMFK); Készült a Műszaki Felsőoktatási Rektori-Főigazgatói Kollégium megbízásából. Budapest, BME, 1999. p. 14.

 

1998

 • Vállalati kommunikáció VI.: Az írásbeli kommunikáció és a nyelvművelés. BME Nyelvi Intézet, 1998. p. 13.
 • Vállalati kommunikáció IV.: Az írásbeli kommunikáció. Aradi András – Sturcz Zoltán BME Nyelvi Intézet, 1998. p. 25.
 • A nyelvi képzés integrációs tanulmányterve. Szerk.: Karvázy Balázs – Sturcz Zoltán; Budapest, BME, 1998. p.50.
 • Mérnökhallgatók az idegen nyelvekről. Nyelvinfo, 1998. február, 6. évf. 1. szám.
 • p. 6-10.
 • Tények, adatok, tendenciák a mérnökhallgatók nyelvi képzéséről. Szerk.: Sturcz Zoltán; Budapest, BME, Nyelvi Intézet, 1998. p.34.

 

1997

 • Könyvszemle: Medgyes Péter: A kommunikatív nyelvoktatás. Modern Nyelvoktatás, 1997. III. évf. 1-2 szám p. 114-115.
 • Magyar nyelv I.-II. Oktatási segédanyag szakfordító és tolmácsképzős hallgatóknak. BME Nyelvi Intézet, 1997. I. p. 20.; II. p. 40.
 • A szakmai nyelvművelés alapjai Kiegészítő oktatási segédanyag mérnöktanár hallgatóknak. BME Nyelvi intézet, 1997 p. 30.
 • Forword: Applied Linguistics and Language Teaching. In: Periodica Polytechnica: Social and Management Sciences, Technical University Budapest, 1997. No. Vol. 5. pp.: 75-76.
 • Demands for Applied Linguistics in Language Training at the Beginning of the Century. In: Periodica Polytechnica: Social and Management Sciences, Technical University Budapest, 1997. No. 2. Vol. 5. pp. 97-103.
 • Nyelvek és kultúrák közép-európai találkozása – nyelvpolitikai kérdések az Osztrák-Magyar Monarchiában a századfordulón. In: Hetedik Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia tanulmánykötete, I. kötet. Budapest, 1997.
 • In memoriam Dr. Füves Ödön: Sola nobilitas virtus. Folia Practico-Linguistica, 1997. XXVII. évf. p. 5-8.
 • Megújuló stratégia és modellváltás a felsőfokú nyelvoktatásban. Folia Practico-Linguistica, 1997. XXVII. évf. p. 47-56.
 • A magyar mint idegen nyelv tanítása a műszaki egyetemeken és főiskolákon. In: A magyar mint idegen nyelv. (Tankönyv és szöveggyűjtemény) Janur/Osiris Kiadó, 1998. p. 582. pp. 467-473.

 

1996

 • Evolution of the function and benefits of foreign language training by the TUB students. Adolf Melezinek – Ivan Kiss: Education by Communication, Leuchttrum – Verlag, 1996. pp. 675-680.
 • Developments of foreign language skills for specific and academic purposes. (with: Gombos, Zs.) Adolf Melezinek – Ivan Kiss: Education by Communication, Leuchttrum – Verlag, 1996. pp.681-684.
 • Nyelvi tanulmányterv és koncepció: IFEM Nyelvi Albizottság: BME, BKE, KEÉE, ÁOTE. Szerkesztő és elnök: Sturcz Zoltán; munkatársak: Dobosné Sárvári Judit BME, Dr. Kun László BKE, Dr. Bihariné Partos Mária KEÉE, Karvázy Balázs ÁOTE. BME és társintézmények, 1996. p. 12. Felmérési mellékletekkel: p. 50.
 • Technical translator training – special language training – social demands. Folia Practico-Linguistica, 1996. XXVI. évf. p. 7-12
 • Szakfordítóképzés – szaknyelvoktatás – társadalmi igények. Folia Practico-Linguistica, 1996. XXVI. évf. p. 12-17.
 • Kísért a múlt: viták a nemzetiségi nyelvek oktatásáról Magyarországon az 1910-es években. Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében II. kötet, Bessenyei György Könyvkiadó Nyíregyháza, 1996. p. 605-610.

 

1995

 • Mit írnak a magyar újságok? (Középhaladó szintű magyar mint idegen nyelvi jegyzet): Berényi Katalin – Sturcz Zoltán Bp. BME Nyelvi Intézet, 1995. p. 225.
 • Multilingual Professional Higher Education and Foreign Language at TUB Training (with: Gombos, Zs.) Language for Specific Purposes, Kingston University, editors: Wendy Scott and Susanne Mülhaus, p. 1995. 38-39.
 • A nyelvpedagógia fogalma és szerepe a nyelvi képzésben. Ötödik Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia (Tanulmánykötet) Veszprém, 1995. p. 147-150.

 

1994

 • Alkalmazott nyelvészeti igények a századelő nyelvoktatásában. II. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia (Tanulmánykötet) Egyetemi Kiadó, Veszprém, 1994. p. 243-245.
 • Nyelvi képzés, alkalmazott nyelvészet, mobilitás. Többnyelvűség az oktatásban és a kutatásban. (Tanulmánykötet) Szerk.: Aradi András – Sturcz Zoltán – Szőllősy-Sebestyén András. I-II. kötet p. 823. pp. 142-146. (Folia Practico-Linguistica XXIV. évf., 1994. BME)
 • Szaknyelvoktatási, szaknyelvkutatási módszertani bázis, alkamazott nyelvészeti háttér. (Helyzetelemzési és szakmai fejlesztési tanulmány) BME Nyelvi Intézet – FEFA, 1994. p.: 34.

 

1993

 • Szaknyelvi elemek szépirodalmunkban. Magyar Nyelvőr, 1993. 117. évf. okt. – dec. 4 szám p. 579-583.
 • Nyelvoktatás, nyelvi képzés, nyelvi kultúra. Folia Practico-Linguistica 1993. XXIII.évf. p. 47-56.
 • A nyelvvizsgarendszer elvi és gyakorlati kérdései a BME-n. Harmadik Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia (Tanulmánykötet) Miskolc, 1993. I. kötet
 • p. 285-288.
 • A szakfordító- és tolmácsképző szak graduális és posztgraduális rendszere. (Helyzetelemzési és szakmai fejlesztési tanulmány) BME Nyelvi Intézet – FEFA, 1993. p.: 40.

 

1992

 • Egyetemi nyelvvizsga – állami nyelvvizsga. Folia Practico-Linguistica 1992. XXII.évf. p. 10-14.
 • A kommunikatív nyelvi készségeket sokirányúan fejlesztő nyelvi speciálkollégiumok rendszere. (Helyzetelemzési és fejlesztési tanulmány) BME Nyelvi Intézet – FEFA 1992. p.: 35.

 

1991

 • Nyelvoktatási viták, irányok, tervezetek Magyarországon 1910-1920. (Nyelvoktatásunk első reformévtizede). Kandidátusi disszertáció. Budapest, 1991. p. 225.
 • A nyelvi alapképzés fejlesztése. (Helyzetelemzési és szakmai fejlesztési tanulmány) BME Nyelvi Intézet – FEFA, 1991. p.: 30.

 

1990

 • Az 1989/99. tanév hallgatói kérdőíveinek és felmérő tesztjeinek tapasztalatai, tendenciái. Sárvári Judit – Dr. Kelemen Éva – Dr. Komjáti Krisztina – Dr. Sturcz Zoltán Folia Practico-Linguistica 1990. XIX./2. p. 87-100.

 

1989

 • Reading Comprehension Work Sheets for Technical Texts. Berényi Katalin – Dr. Sturcz Zoltán Folia Practico-Linguistica 1989. XIX./1. p. 28

 

1988

 • A társalgás helye és szerepe a nyelvoktatási rendszerünkben. Folia Practico – Linguistica 1988. XVIII./2. pp.: 9 – 22.
 • A Sarlósok és a „szovjetkérdés” (A tények és a történelem tisztelete jegyében). Napjaink 1988. 1.sz. p. 9-11.

 

1987

 • Műszaki stíluselemek a modern irodalmi nyelvben. Folia Practico-Linguistica 1987. XVII./1.2. p. 125-141.
 • Gyakorlati magyar nyelvtan. (Tankönyv és munkafüzet) Társszerzők: Aradi A. – Egyed L. – Sturcz Zoltán Budapest, BME, 1987. p. 232.

 

1986

 • Nyelvoktatás – nyelvoktatási rendelet – nyelvtudás. Sós Péterné dr. – Dr. Sturcz Zoltán: Folia Practico-Linguistica 1986. XVI./2. p. 7-25.
 • A differenciálás pedagógiai-módszertani elvei és problémái a nyelvoktatásban. Folia Practico-Linguistica 1986. XVI./1. p. 47-64.
 • Orosz nyelvi szöveggyűjtemény. Szerk.: Dr. Meskó Sándor; Társszerzők: Annus I. – Kata S. – Meskó S. – Sturcz Zoltán – Wolf J.; Budapest, BME Nyelvi Intézet, 1986. p. 148.

 

1985

 • Magyar mint idegen nyelv tanítása a műszaki egyetemeken és főiskolákon. Folia Practico – Linguistica 1985. XV./1. pp.: 67 – 80.

 

1984

 • Módszertani program az új nyelvoktatási rendelet végrehajtásához. III. Műszaki Felsőoktatási Oktatásmódszertani Konferencia kiadványa, 5. kötet: Nyelvoktatás. Bp., 1984. p. 5-32.
 • Szakmai társalgási témák a Műszaki Egyetem hallgatói részére. (orosz nyelv) Szerk.: Dr. Meskó Sándor; Társszerzők: Boda K. – Gauszné Verő K. – Meskó S. – Sturcz Zoltán – Sarkadi Nagy B.; Budapest, BME Nyelvi Intézet, 1984. p. 147.
 • Gyakorlatrendszerek és feladattípusok a magyar mint idegen nyelv oktatásában. In: Módszertani Füzetek 1984. 7. szám BME Nyelvi Intézet Sorozatszerkesztő és társszerző: Sturcz Zoltán p. 1-41.
 • A nyelvoktatási célok megvalósításának szintjei, mérésük és az értékelés. Folia Practico-Linguistica 1984. XIV./1. 103-116. old.

 

1983

 • A melléknévi igeneves szerkezetek funkciói a műszaki szövegekben. Folia Practico-Linguistica 1983. XIII./2. p. 75-116.

 

1981

 • A Sarló és az irodalom. Bölcsészdoktori disszertáció. Budapest, 1981. p. 164.
 • A szemléltetés elméleti alapjai a nyelvoktatásban. Folia Practico-Linguistica 1981. XI./1. p. 7-23.

 

1980

 • Szituációteremtés a szövegalkotásban. Folia Practico-Linguistica 1980. X./1. p. 159-167.
 • A szemléltetés általános elméleti és módszertani kérdései a nyelvoktatásban. Alkalmazott nyelvtan és nyelvoktatás. (Tanulmánykötet) BME Nyelvi Intézet 1980. p. 345-355.
 • Műszaki szöveggyűjtemény. (Oktatási segédanyag külföldi hallgatók magyar nyelvi oktatásához) Szerk.: Kajla Béla Összeállító munkaközösség tagjaként: Sturcz Zoltán. BME Nyelvi Intézet, 1980. p. 65.

 

1979

 • Móricz Zsigmond és a Sarló kapcsolata. Forrás 1979./10. p. 57-64.

 

1978

 • Az írásvetítő alkalmazása a tanítási óra különböző szakaszaiban. Folia Practico-Linguistica 1978. VIII.évf. p. 93-103.
 • A Sarló mozgalom és Kelet-Európa. Forrás 1978./12.sz. p. 74-79.